Author: Diphete Bopape, Editor of Seipone

Dipalopalo tšeo di tšwelelago maemong a boditšhabatšhaba ka maemo a Covid-19 di laetša gore bakenga sa go boela morago, leuba le ke gona le kekago le go phatlalala le lefase. Palo ya batho bao ba šetšego ba fetetšwe ke twatši ye e fetile 1 milione mola palo ya batho bao ba šetšego ba hlokofetše ka lebaka la twatši ye mo lefaseng e šetše e fetile 53 000. Bontši bja batho bao ba hlokofetšego go fihla mo nakong ye, ke batho ba dinaga tšeo di humilego tša Yuropa le Amerika. Ge e le gore se ga se bohlatse bjo bo lekago bja gore twatši ye e a bolaya, na bohlatse bjo bo lekanego e tla ba bofe?

Go fihla bokgole bjo, le ge dipalopalo tša Aforika Borwa e le tša godimodimo mo kontinenteng ya Aforika, Tona ya maphelo e laeditše gore dipalopalo tše di tlase fo feta ka fao mmušo o bego o lebeletše. Le ge go le bjalo, Tona o laeditše gape gore se e ka no ba e le mesarasarane pele re welwa ke matlakadibe ao a tlago ka dipula tša matlorotloro. Karolo ya pelaelo ya Tona e dirwa ke gore go fihla mo lebakeng le, go sa hlahlobilwe feela batho bao e ka bago 6 000 feela mo nageng. Godimo ga palomoka ya setšhaba sa go feta 50 milione, 6 000 ke palo e nnyane kudu. Ka gona, palo e nnyane ya batho bao ba fetetšwego ke twatši e ka no ba e dirwa ke palo e nnyane ya batho bao ba hlahlobilwego. Ge mmušo o katološa lenaneo la wona la ditlhahlobo, kgonagalo ke e ntši ya gore dipalopalo tše di ka tla tša hlatloga ka lebelo la legadima. Kgonagalo ke ya gore nna le wena le bao re ba ratago re ka no ba re fetetšwe ke twatši ye fela re sa tsebe ka ge re sešo ra hlahlobja.

Go na le melao yeo mmušo o e beilego go thibela go phatlalala ga twatši ye – go hlapa diatla kgafetšakgafetša ka sesepe, go tlogela sekgoba sa go balelwa go methara magareng ga rena le batho ba bangwe, go bea lešela molomong ge re gohlola, re ethimola goba re hlwerenya mamila. Mmušo o thibetše papatšo le tirišo ya bjala le motsoko le go kgankga gohle ntle le lebaka la go kwagala. Ka magato a, mmušo o holofela gore naga e ka thibela go phatlalala ga twatši ye le go fokotša palo ya dinkhu. Ka magato a, mmušo o nepile go šireletša nna le wena le rena ka moka go twatši ye. Mmušo o ka bea melao le go bolela tšohle go re šireletša fela boikarabelo bja go itšhireletša le go šireletša ba bangwe kgahlanong le twatši ye, bo letše godimo ga wena le nna.

Mmušo goba maphodisa a ka se kgone go hlapetša gore na batho ba hlapa diatla kgafetšakgafetša ka meetse le sesepe; gore na batho ba ema bokgole bja methara go tloga go ba bangwe; gore na batho ba thiba melomo ka mašela ge ba gohlola goba ba ethimola na. Maphodisa a ka se kgone go hlapetša gore na batho ka moka ga ba reke le go diriša bjala le motsoko…maphodisa a ka se kgone. Maphodisa a ka se kgone ka lebaka la gore palo ya maphodisa ke e nnyane kudu ge e bapetšwa le ya badudi. Ka gona, batho ba maleba bao ba ka kgonago go hlapetša boitshwaro bja rena ka dinako tšohle, ke rena.

Ke rena ka noši bao re hlwago le rena mme re bonago tšeo re di dirago ka dinako tšohle. Ke rena bao re nago le diatla mme ba ka kgonago go di hlapa kgafetšakgafetša. Ke rena re iponago ge re gohlola goba re ethimola mme re ka kgonago go bea mašela melomong ya rena. Ke rena re phelago, re bolelago, re hlwago le go kopana le batho ba bangwe mme re ka kgonago go ba katoga bokgole bja methara ge re na le bona. Ke nna le wena re folago motsoko goba go nwa bjala mme re ka kgonago go emiša ka seo. Mafelelong, nna le wena re maphodisa a makaonekaone a rena ao a ka kgonago go itiša ka dinako ka moka! Ke nna le wena ka ditiro le boitshwaro bja rena re ka kgonago go thibela go phatlalala ga twatši ye. Potšišo ke gore na nna le wena re ikemišeditše go tšea boikarabelo bjoo?

The Unesco has declared the decade 2022-2032 as the International Decade of the Mother Tongue to promote and preserve indigenous languages. In the wake of the Coronavirus outbreak, Mukurukuru Media has partnered with Sepedi newspaper Seipone to help ensure crucial messages related to Covid-19 reach even those who cannot read English. 

By admin

One thought on “…O LEPHODISA LE LEKAONEKAONE LA GAGO LA COVID-19!”
  1. I enjoyed reading in my home language, something I haven’t done in a while. Words like “hlwerenya” brought back lots of primary school memories.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *