Lesiba Machaka

Lefelo e be le Jane Furse, Sekhukhune, fao letšatši e bego e le Labone, 09 Moranang 2020. Molekgotlaphethiši wa Dinamelwa le Tšhireletšego, Mme Mavhungu Lerule-Ramakhanya gammogo le Mokhomišinare wa Maphodisa, Mna Nneke Ledwaba ke bona bao be bego ba etile lesolo leo pele.

Batho ba ile ba botšwa ka kotsi ya twatši ya ‘khorona’ le bohlokwa bja go dula ka magae go thibela phatlalalo ya twatši. Ba boditšwe ka bohlokwa bja go latela melao ya ‘sekgoba sa leago’ sa go ba methara o tee go tloga go batho ba kgauswi go thibela go thantshetšwa ke mare ka molomong, dinkong gob aka mahlong ge motho a bolela, a gohlola goba a ethimola. Ba boditšwe gape ka bohlokwa bja go apara diširasefahlego ge ba le kgauswi le ba bangwe go thibela maqre go wela ka melomong goba dinkong tša bona. Lesolo le ile la fothela renke ya dithekisi bjalo ka karolo ya go lwantšha go phatlalala ga twatši ya khorona

Maphodisa a ile a atlega ka go golega batho bao ba bego ba tshela molao. Batho ba 37 ba golegilwe ka lebaka la go se latele melao ya Covid-19. Ka go le lengwe, yo tee o swerwe ka lebaka la go otlela a nwele bjala. Nakong ya lesolo leo, ba ile ba golega motho yo mongwe yoo a bego a rekiša merogo ntle le tumelelo goba phemiti.

Mmušo o dira bobjohle bja wona go netefatša gore badudi ba obamela melao yeo e beilwego ya go ipoloka go twatši ya khorona. Taba e bohlokwa ke go bona mang le mang a le lephodisa la gagwe go boloka bophelo bja gagwe le a ba bangwe go leuba le.

Seipone Madireng e eletša wena gammogo le badudi ka moka gore ba ipoloke ka gore hlogo e meets e lotwa ke mong wa yona.

Hle etela http://seiponemadireng.co.za go kwa ditiragalo tšeo di hlagago ka leleme la gago!

The Unesco has declared the decade 2022-2032 as the International Decade of the Mother Tongue to promote and preserve indigenous languages. In the wake of the Coronavirus outbreak, Mukurukuru Media has partnered with Sepedi newspaper Seipone to help ensure crucial messages related to Covid-19 reach even those who cannot read English. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *