MOGALE SEKWELA

Batho ba dula ba mo latela, kudu ge a apere mongatse wa gagwe… mongatse wa lephephe wa go swana le e mengwe yeo e ratago go aparwa ke Cele. Ramphekoa o re batho ba boledišana le yena mme ba mmotšiša dipotšišo tše dintši ka kiletšo ya mosepelo.

O re ba bangwe ba mo rapela gore a ba dumelele gore ba reke le go rekiša madila.

“Ba mpotšiša gore kiletšo ya mosepelo e tlo oketšwa gape goba aowa. A ke tsebe gore ke ba fetole ke reng ka gore ga ke na dikarabo. Ba bangwe ba re ke bolele le Mopresitente Matamela Ramaphosa gore a ba fe letšatši gore ba kgone go etela balekani ba bona. Nnna ga se nna Bheki Cele – ke nna Amos Ramphekoa,” a realo.

Ramphekoa o re badudi ba bangwe ba mo emiša ba kgopela go tšeya dinepe le yena. Ba bangwe ba myemyela le yena mme ba bangwe bao a naganago gore ba ka ba ba tshetše molao ba a tšhaba ge ba mmona.

O re o makatšwa ke gore nkane batho ba nagana gore ke yena Cele ka ge Cele a ka se sepele le mebila ntle le bašireletši ba gagwe goba maphodisa.

Ka gona, ge o dula Seshego hlokomela ka gore o ka no kopana le ‘Bheki Cele’ neng goba neng.

The Unesco has declared the decade 2022-2032 as the International Decade of the Mother Tongue to promote and preserve indigenous languages. In the wake of the Coronavirus outbreak, Mukurukuru Media has partnered with Sepedi newspaper Seipone to help ensure crucial messages related to Covid-19 reach even those who cannot read English. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *