MOGALE SEKWELA

Lapa le la go tšwa GaSekgopo ka ntle ga Modjadjiskloof ga le ipshine ka ge le palelwa ke go ya leeto leo le rulagantšwego go tloga ngwagola. Le be le swanetše go tšwa go yo keteka tšatši la matswalo a Sarah ge a tla be a swara mengwaga ye 40. Tše ka moka ke ka lebaka la twatši ya Covid-19 le kiletšo ya mesepelo. Lapa le a dumela gore kiletšo ya mesepelo e le loketše eupša ga se la thabišwa ke koketšo ya nako ya kiletšo ya mesepelo.

“Re rulagantše leeto le la go keteka letšatši la matswalo kgale efela Covid-19 še e re senyeditše. Ga se re thabe empa ga go seo re ka se dirago. Re rapela gore twatši ye e fele gore re tle re kgone go tšwela pele ka maphelo a rena go swana le kgale,” gwa realo Sarah.

Go tloga ka 2015, lapa le le be le ralala le mafelo a go robala a go fapana Aforika Borwa ka bophara, le fetša matšatši a mmalwa le le fao. Le thoma ka go tšeya leeto la kgauswi mme ka morago la tšeya leeto la go ya kgole. Ge le tšeya leeto, le sepela ka senamelwa sa go nametša batho ba 22 ka ge e le lapa le legolo.

Le ge e le gore ba paletšwe ke go tšeya leeto la bona, ba re ge dilo ka moka di boela madulong, ba ile go dira se sengwe go thiba sekgoba sa leeto le ba paletšwego ke go le tšeya.

“Re sa ile go keteka matswalo a Sarah bjang kapa bjang. Re ile go lebelela gore ke eng seo re ka se dirago go keteka. Re ka se emiše ka setšo sa rena ka lebaka la Covid-19,” gwa realo Joyce (36).

The Unesco has declared the decade 2022-2032 as the International Decade of the Mother Tongue to promote and preserve indigenous languages. In the wake of the Coronavirus outbreak, Mukurukuru Media has partnered with Sepedi newspaper Seipone to help ensure crucial messages related to Covid-19 reach even those who cannot read English. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *