Meyaraphethiši wa Masepala wa Selete sa Capricorn (CDM), Cllr Makoro Mpe, o dirile kgoeletšo go badudi ba selete go dirišana le bašomi ba maphelo bao ba sepelago le malapa go dira ditlhahlobo (screening) le diteko (tests) tša twatši ya khorona. Bašomi ba ba thoma ka go dira ditlhahlobo ka go botšiša dipotšišo tšeo di rilego. Dikarabo tša dipotšišo tša ditlhahlobo ke tšona di hlohleletšago bašomi go dira diteko tša go swana le go tšea mare goba madi a modudi gore a ye go lekolwa dilaporathoring gore na notho o fetetšwe ke twatši goba aowa.

“Molaetša wa rena go badudi ke gore go re na motho goba lapa le laetša dika tša phetelo ya twatši, tšeo ke ditaba tšeo di tlago tsebja ka morago ga go amogela dipoelo tša diteko. Ka lebaka le, ga go na motho yo a swanetšego go ipetha sefega a re yena ga a na twatši go fihla ge a dirilwe diteko mme a humana dipoelo tša go kgonthišetša maemo a gagwe. Ntwa kgahlanong le twatši ye yeo e tšhošetšago go ba gona ga rena bjalo ka batho, e ka fenywa feela ka tirišano ya rena ka moka,” gwa realo Mpe.

Nepo ya lenaneo le ke gore mmušo o kgone go lemoga mafelo ao phetetšo e ikepetšego go wona le gore bao ba latišišago bao ba ka bago ba fetetšwe, ba kgone go šoma ka lebelo go thibela phatlalalo. Gape ke ka go dira ditlhahlobo le diteko fao bašomi ba maphelo ba tla kgonago go fihlelela batho bao ba nago le malwetši a mangwe ao a bego a dutše a le gona bjalo ka swikiri (diabetes), asthma, TB, HIV/Aids, kankere le malwetši a pelo le a mangwe.

CDM, yeo e lego legae go batho ba go feta 1, 2 milione e tšhošwa ke go hlatloga ka lebelo ga dipalo tša batho bao ba fetetšwego ke twatši ya khorona mo nageng tšeo di laetšago gore phetetšo e ka fihla ntloraneng mo maregeng. Yeo ke taba yeo e swanetšego go dira gore yo mongwe le yo mongwe a šomišane le mmušo go tiiša boiphemelo bjo maatla kgahlanong le twatši ye.

“Ga go na kotsi le e nnyane ge motho a hlahlobja goba a dirwa diteko. Ke ka lebaka leo ke tumišago bašomi ba maphelo bao ba di etilego pele mo ntweng ye ya go kaaka thaba. Ge re ka thekga mmušo, ra thekga bašomi ba maphelo… yo mongwe le yo mongwe a bapala karolo ya gagwe, ke nagana gore bjalo ka selete, re na le sebaka se sebotse sa go aga selete seo se ka kgonago go ikarabela kgahlanong le leuba le,” Mpe a realo ge a ruma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *